واژه نامه اندازه شناسی

به طور کلی واژه نامه فرهنگ واژه گانی است که عناوین و تعاریفی را از یک یا چند زمینه موضوعی خاص در بر می گیرد. واژنامه اندازه شناسی به علم اندازه گیری و کاربرد آن مربوط می شود. این واژه نامه شامل اصول اساسی حاکم بر کمیت و یکاهای جاری است. به روش های مختلف و زیادی می توان در حوزه کمیت ها و یکاها بحث کرد. 
بازگشت به صفحه قبل >>

سبد خرید
  • 0
  • 0

سبد خرید

آیتم حذف شد. کنسل حذف